ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนด้านเทคโนโนยีสารสนเทศ อินเทอร์เน็ต ระบบงาน
– งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย