– การติดตามและประเมินผลแผนงาน /โครงการ

– รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ

– งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย