– จัดทำงบประมาณประจำปี

– การดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณ

– การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

– การโอนงบประมาณ

– การใช้เงินสำรองจ่าย

– งานพัสดุ

– งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย