– จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

– จัดทำแผนพัฒนาสามปี

– งานประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด

– งานการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด/อำเภอ

– การจัดทำแผนการดำเนินงาน

– งานธุรการ

– งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย